LIONS CLUB

Distrikt 101-V

FAQ - Global Membership Approach (GMA)

Frågor och svar

1. Vad är global medlemsfokusering?
Global medlemsfokusering är en process utformad att stödja alla distrikt i världen mot minskningen av antal medlemmar.

2. Hur utformades denna fokusering?
Vid sitt möte i oktober 2018 godkände Lions Clubs Internationals styrelse lanseringen av pilotprogrammet Nordamerikanska medlemsinitiativet, för att ta itu med vikande medlemstillväxt i Nordamerika. Som ett resultat togs även en process fram, för att hantera utmaningar kring medlemsutveckling baserat på tillgängliga resurser och regionala anpassningar, för att tillgodose specifika behov i varje distrikt.

3. Varför är global medlemsfokusering viktig?
Minskningen av antal medlemmar genljuder bland alla medlemmar i världen. Denna process kan skapa ny energi i vår medlemstillväxt, för att tillföra fler aktiva händer som stödjer vår grundläggande uppgift att tillgodose humanitära behov och vara den globala ledaren avseende hjälpinsatser som verkligen påverkar.

4. Vilka är målen för global medlemsfokusering?
1) Återuppliva distrikt med nya klubbar. 2) Återuppliva klubbar med nya medlemmar. 3) På nytt motivera medlemmarna med möjligheter till kamratskap och intressanta hjälpinsatser. 4) Tillhandahålla utbildning och stöd till Lions ledare. 5) Avsluta varje år med positiv medlemstillväxt.

5. Vilken är planen för global medlemsfokusering?
Under verksamhetsåret 2020-2021 kommer det globala arbetsteamet (GAT) inleda en resa om lärande, för att bättre förstå hur deras respektive områden tar sig an medlemstillväxt och behållande av medlemmar som ligger i linje med distriktets mål. Ledare i GAT kommer att utse ett antal pilotdistrikt runtom i världen, vilka kommer att delta i global medlemsfokusering under verksamhetsåret 2021-2022. Kunskaper som har inhämtats och delats av pilotdistrikten och ledare i GAT kommer hjälpa till att ta fram stödjande material till den globala medlemsfokuseringens globala lansering under verksamhetsåret 2022-2023.

6. Vem leder denna fokusering?
Den globala medlemsfokuseringen leds av de internationella vice presidenterna Doug Alexander, Brian Sheehan och Patti Hill tillsammans med GAT-ledare.

7. Var kan jag finna mer information om den globala medlemsfokuseringens process, resurser och resultat?
Du kan begära mer information, genom att skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller genom att kontakta din GAT konstitutionella/regionala områdesledare eller lokal områdesledare.

8. Hur utses pilotdistrikten i den globala medlemsfokuseringen?
GAT:s konstitutionella/regionala områdesledare utser pilotdistrikten baserat på deras lokala förutsättningar, såsom medlemstrender, demografi och engagemang i distrikten.

9. Vad händer efter det att distriktet har beslutat sig för att delta?
Ledare i respektive distrikt träffar sina GAT konstitutionella/regionala områdesledare eller lokal områdesledare, för att gå igenom processen för global medlemsfokusering där första steget är att skapa ett team med mycket engagerade och motiverade personer, vilka hjälper till att stödja distriktets medlemstillväxt. Efterföljande steg är att skapa en vision och att skapa en plan där distriktet kommer att identifiera behov och sätta upp realistiska mål. När detta är klart kommer distriktet att genomföra det sista steget i processen: Skapa framgångar, vilket betonar betydelsen av ansvar och kommunikation när det gäller att uppnå målen.

10. Vilka leder initiativet i de distrikt som är involverade i global medlemsfokusering?
Det rekommenderas att distriktets GMT-koordinator, under ledning av distriktsguvernören, marknadsför och leder fokuseringen, stärker genomförande och inrapporterar resultat.
Distriktets GMT-koordinator samarbetar med distriktsguvernörens team, GST- och GLT- koordinatorn, region-/zonordförande och andra ledare i distriktet, för att planera, implementera och ta ansvar. Emellertid kan ledarna för den globala medlemsfokuseringen anpassas lokalt och ledas av en tidigare distriktsguvernör eller en annan respekterad ledare.

11. Vilken är roll och ansvar för guvernörsrådsordföranden avseende distriktens globala medlemsfokusering?
Guvernörsrådsordföranden går igenom distriktens mål och handlingsplaner samt stödjer fokuseringen och dess ledare. De bör avsätta tid vid guvernörsrådets möten, för att presentera uppdateringar, framgångar, nästa steg, idéer och problemlösning.

12. Vilken är roll och ansvar för distriktsguvernörens team i de distrikt som är involverade i den globala medlemsfokuseringen?
Distriktsguvernörens team är direkt involverat i planering, marknadsföring och stöd av aktiviteter inom den globala medlemsfokuseringen i hela distriktet. Individuella roller identifieras under processen när teamet skapas i respektive distrikt.

13. Hur är GAT involverat?
De medlemmar som ingår i GAT-strukturen är den främsta kanalen för kommunikation om och stöd av den globala medlemsfokuseringen. Exempel: På distriktsnivå ligger ansvaret på GMT att säkerställa att den globala medlemsfokuseringen implementeras. GAT områdesledare genomför webbseminarier, för att dela processen och resurser med multipeldistriktets GAT-ledare, distriktsguvernörens team och GAT-koordinatorn.
Multipeldistriktets GAT-ledare går igenom distriktens mål och planer, så att de kan hjälpa distrikten med implementering och ansvar.

14. Hur kan distrikten engagera sina klubbar att stödja den globala medlemsfokuseringen?
Varje distrikt bör engagera sina klubbar i projekt under hela året, till exempel i ledarutveckling, klubbarnas marknadsföring och att välkomna nya medlemmar i klubbarna. Engagemanget på klubbnivå lägger grunden till framgångsrik medlemstillväxt och behållande av medlemmar.

15. Hur finansieras den globala medlemsfokuseringen?
Den globala medlemsfokuseringen finansieras med befintlig verksamhetsbudget.

16. Vilken finansiering finns för deltagande distrikt?
Distrikten kan ansöka om befintliga anslag från LCI och LCIF samt avsätta egna medel att implementera den globala medlemsfokuseringen. Ingen ytterligare finansiering kommer att finnas för de distrikt som deltar i processen.